Algemene voorwaarden

Mark Haagen 

Back in balance

Algemene voorwaarden Mark Haagen

Contactgegevens:

 

Mark Haagen

 

Pauwenstraat 41

 

1211 PX Hilversum

 

KvK nr: 56803524

 

BTW nr: NL165611005B01

 

info@markhaagen.nl

 

 

 

Artikel 1: Definities

Mark Haagen: Therapeut Mark Haagen, personeel en ZZP’ers die werkzaamheden uitvoeren in Praktijk Mark Haagen – Hierna Mark Haagen genoemd.

De cliënt: de wederpartij van Mark Haagen, Het woord cliënt wordt gebruikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke cliënten.

Behandeling: de overeenkomst tussen cliënt en Mark Haagen

 

Artikel 2: Algemeen

 

De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is maakt met Mark Haagen voor de aangeboden diensten.

Mark Haagen is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

Mark Haagen is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen, hierbij wordt de behandeling onmiddellijk onderbroken en wordt de overeenkomst ontbonden. Waarna de behandeling volledig dient betaald te worden. Ook wanneer deze niet volledig is afgerond.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

Op alle behandelingen en facturen tussen Mark Haagen en de cliënt zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden Mark Haagen van toepassing. Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Mark Haagen heeft aanvaard.

 

Artikel 4 Derden

De cliënt kan gevraagd worden om toestemming te geven om informatie in te winnen bij huisarts en/of verwijzer. Tevens zal Mark Haagen relevante informatie bij de start en het einde van het behandeltraject terugkoppelen naar de verwijzer of huisarts, tenzij de cliënt hiermee uitdrukkelijk niet akkoord is.

Bij een verwijzing naar een nieuwe behandelaar zal, na akkoord van de cliënt, aan deze behandelaar indien van toepassing relevante informatie en bevindingen worden doorgegeven.

 

Artikel 5 Behandelingsperiode

Een behandelingsperiode wordt overlegd met de cliënt. Het aantal behandelingen kan afhankelijk van het resultaat van de behandeling wijzigen. Het aantal behandelingen wordt in principe bepaald door de wens van de cliënt. Mark Haagen zal een advies uitbrengen met betrekking tot het aantal behandelingen in relatie tot de klacht van de cliënt.

 

Artikel 6 Niet verschijnen van de cliënt

Als bij verhindering de cliënt niet tijdig (maximaal 24 werk uren voor de afspraak) contact opneemt met Mark Haagen en niet verschijnt op de afspraak wordt de cliënt in rekening gesteld voor het totale factuurbedrag.

 

Artikel 7 Annulering

Annulering van afspraken van de cliënt dient uiterlijk 24 werk uren voor het afgesproken tijdstip te gebeuren. Dit geldt op alle afspraken die gemaakt worden, ook de afspraken die binnen 24 uur gemaakt worden. Mark Haagen zal er anderzijds ook zorg voor dragen dat de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor de desbetreffende cliënt. Kan Mark Haagen de geplande afspraak niet nakomen, dan wordt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden.

Definietie van “24 werk uren”

Dit is 24 uur voor dat de praktijk open gaat.

Heb je een afspraak op maandag en is de praktijk gesloten in het weekend dien je uiterlijk op vrijdag je afspraak te annuleren.

Voorbeeld; een afspraak op maandag om 11 uur, dan annuleren vóór 11 uur op vrijdag.

 

Artikel 7.a. Te laat op komen dagen van de behandeling

Wanneer de cliënt 10 minuten of later aanwezig is, dan op het afgesproken tijdstip, gaat de behandeling niet door en dient de cliënt het volledige bedrag van de behandeling te voldoen.

 

Artikel 8 Verantwoordelijkheden cliënt

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van hem/ haarzelf. Belangrijk voor vrouwen: als u zwanger bent, of van plan bent binnenkort zwanger te worden, moet u dat zeker melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.

Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan u doorverwezen worden naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt. Ook veranderingen in de gezondheidstoestand tijdens het behandelingstraject dienen te worden gemeld. Mark Haagen wordt niet aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim over medicatie, lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen of voor de behandeling belangrijke relevante informatie. 

 

Artikel 9 Geheimhouding

De therapeut is verplicht tot geheimhouding van alles dat haar in het kader van de beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot de cliënt. Hierop kan slechts inbreuk worden gemaakt voor zover de therapeut daartoe door wettelijke regelingen wordt verplicht. Bovendien mag de therapeut, voor zover dat noodzakelijk is voor de advisering, overleg plegen met andere therapeuten dan wel met andere beroepsbeoefenaren voor zover deze ook een plicht tot geheimhouding kennen. Mark Haagen zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet met derden delen.

 

Artikel 10 Dossierbeheer, inzagerecht en afschrift van cliëntdossier

Indien sprake is van een contact waarbij de cliënt meer dan eenmaal wordt behandeld, zal Mark Haagen van de betrokken cliënt een dossier bijhouden. Naast Mark Haagen heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier. De cliënt kan ook vragen om een afschrift van het eigen dossier.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Na de wettelijk verplichte bewaartermijn wordt deze vernietigd, verwijderd of geanonimiseerd.

 

Artikel11 Beëindiging behandeling

De cliënt heeft het recht het behandelplan eenzijdig te beëindigen, ook zonder opgaaf van reden. Mark Haagen zal cliënt vragen om de reden te geven, maar de cliënt is niet verplicht hierop antwoord te geven. Als Mark Haagen de behandeling wil beëindigen, dan zal zij evenwel wel een reden aan de cliënt moeten geven.

 

Artikel 12 Facturering en betaling

De cliënt gaat akkoord met de meeste recente tariefstelling zoals op de website van Mark Haagen vermeld staat. Ofwel met een andere afspraak indien deze uitdrukkelijk is gemaakt tussen Mark Haagen en de cliënt. De behandeling dient direct na de behandeling of na het maken van een online afspraak betaald te worden. Dit kan doormiddel van pinnen en contante betaling, waarbij de volgende biljetten niet worden aangenomen; €100,- €200,- en €500,-. Indien samen overeengekomen betaling met factuur, dient de betaling zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum.

Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

Mark Haagen is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Mark Haagen voor schade voortvloeiende uit de door haar verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Mark Haagen wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Mark Haagen ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.

Mark Haagen is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Mark Haagen kunnen worden toegerekend. Mark Haagen zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Mark Haagen geeft geen garantie op haar diensten en kan niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen.

 

Artikel 14 Klachten

Klachten kunnen binnen twee weken na de behandeling schriftelijk worden ingediend, per email of per post. Middels de beroepsvereniging van Mark Haagen, ZZP Nederland, is een klacht-en tuchtrecht van kracht. Mark Haagen is aangesloten bij Quasir inzake de wet WKKGZ.

 

Artikel 15 Instemming met de voorwaarden

De algemene voorwaarden worden per email aan de cliënt uitgereikt na het maken van de eerste afspraak. De cliënt gaat stilzwijgend en onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat de cliënt hierover geen melding maakt voor of bij begin van de afspraak. Deze voorwaarden gelden ook voor alle volgende behandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften alsmede de wettelijke bepalingen.

 

Artikel 16 hygiene

 

Mark Haagen zorgt er voor dat de hygiene goed is in de praktijk en de persoonlijke hygiene. Tevens is de client ook verantwoordelijk voor de hygiene van zichzelf.

Wanneer door Mark Haagen geconstateerd word dat de client onvoldoende aan persoonlijke hygiene heeft gedaan, kan Mark Haagen de client weigeren en de behandelkosten in rekening brengen.

 

Artikel 17 Strippenkaart

 1. Strippenkaarten zijn verkrijgbaar per 5 strippen van 60minuten, 90minuten en 120 minuten.
 2. Een strippenkaart kan alleen contant of per pin aangeschaft worden bij Mark Haagen en dient in 1x betaald te worden.
 3. De strippenkaart is 12 maanden geldig vanaf de datum van aanschaf. Na het verstrijken van de geldigheid, kunnen de behandelingen niet meer worden genoten.
 4. Behandelingen kunnen van tevoren gereserveerd worden op basis van beschikbaarheid.
 5. Restitutie bij een strippenkaart is niet mogelijk. Behandelingen die over zijn op de strippenkaart na verstrijken van de geldigheid worden niet gerestitueerd.
 6. De strippenkaart is persoonsgebonden.
 7. De strippenkaart kan niet ingeruild worden voor geld.

 

Artikel 18 Tell a friend card

 1. De Card kan alleen gegeven worden aan nieuwe klanten die nog nooit in de praktijk zijn geweest.
 2. De korting word alleen gegeven wanneer de gegevens volledig in gevuld staan.
 3. De korting word alleen gegeven wanneer de nieuwe klant voor het eerst is geweest.
 4. De korting word alleen gegeven in korting op de behandeling en word niet terug gegeven in geld.
 5. De kaart kan alleen gegeven worden door een bestaande klant.
 6. De korting word gegeven aan elke behandelingen die in de praktijk gegeven word.
 7. Het is als bestaande klant mogelijk een korting op te bouwen, het restant wat eventueel over is word niet terug gegeven in geld.
 8. De korting kan niet in combinatie met andere acties of strippenkaart.