Algemene voorwaarden:

 

Contactgegevens: 

Mark Haagen

Jacob Catsstraat 21A

1215 EW Hilversum

KvK nr: 56803524

BTW nr: NL165611005B01

info@markhaagen.nl

 

Artikel 1. Algemene bepalingen 

1.1  Mark Haagen is gevestigd aan de Jacob Catsstraat 21A, 1215EW Hilversum en is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56804571

1.2  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mark Haagen aangeboden diensten & producten en op alle (toekomstige) overeenkomsten tussen Mark Haagen en de wederpartij.

1.3  Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk en schriftelijk (waaronder e-mail) is overeengekomen.

1.4Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘1-op-1 coaching’ worden daaronder tevens verstaan het verrichten van extra diensten en werkzaamheden zoals workshops, Masterclasses, extra (korte) sessies, behandelingen als Shiatsu en Neural Reset Therapy®en meer, etc.

1.5Onder wederpartij in deze algemene voorwaarden wordt de contractspartij van Mark Haagen verstaan.

1.6  Deze algemene voorwaarden worden bedongen ten behoeve van eenieder die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige overeenkomst wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

1.7  Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of (door rechterlijke tussenkomst) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Inschrijvingen 

2.1 Een inschrijving voor een dienst of product van Mark Haagen komt tot stand na een toezegging van zowel Mark Haagen als de wederpartij, waarna het voldoen van de overeengekomen betaling de volgende stap is.

2.2 Mark Haagen is op geen enkele wijze verplicht tot het uitvoeren van de overeenkomst, voordat Mark Haagen het overeengekomen bedrag van de wederpartij heeft ontvangen. Hier wordt alleen een uitzondering op gemaakt indien hierover schriftelijk afzonderlijke afspraken zijn gemaakt.

2.3De wederpartij verstrekt Mark Haagen alle gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Mark Haagen verstrekte gegevens en informatie.

2.4  Een inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.5  Een samengestelde opgave van de vergoeding verplicht Mark Haagen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven vergoeding. Aanbiedingen en offertes vervallen vijf dagen nadat de aanbieding of offerte is verstrekt.

Artikel 3. Betalingen 

3.1  Betalingen dienen betaald te worden zoals overeengekomen tijdens de totstandkoming van de besproken overeenkomst en in ieder geval minimaal 24 uur voor aanvang een 1-op-1 sessie, Masterclass en andere soortgelijke diensten, door Mark Haagen.

3.2  Indien de wederpartij in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft Mark Haagen het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de wederpartij op te schorten. Mark Haagen is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de wederpartij lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld. De wederpartij doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

3.3  Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van een of meerdere verplichtingen jegens Mark Haagen,  komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de wederpartij, waarbij de buitengerechtelijke kosten 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 250,- exclusief btw.

3.4  In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn alle opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

Artikel 4. Herroepingsrecht, wijzigen of annuleren 

4.1  Een wederpartij die consument is, kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Mark Haagen mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.2  De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

– als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Mark Haagen mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

–  als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

–  bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

4.3  De wederpartij die consument is, kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Mark Haagen mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.4  De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

4.5Een afspraak, waaronder ook ingeplande 1-op-1 traject vallen, kan minder dan 24 uur tot aanvang van de afspraak door de wederpartij niet worden verzet. In dat geval zal de afspraak komen te vervallen en is de wederpartij de kosten voor deze afspraak verschuldigd, tenzij partijen hierover andere afspraken overeenkomen. Wanneer de wederpartij daarna een nieuwe afspraak wil, dan is de wederpartij voor deze afspraak wederom een door Mark Haagen te bepalen vergoeding verschuldigd.

4.6  Als Mark Haagen vanwege urgente redenen een afspraak annuleert, behoudt de wederpartij het recht zo spoedig mogelijk te horen wanneer een nieuwe afspraak plaatsvindt. In geval van onvoldoende deelnemers kan Mark Haagen een trainingsdatum (open inschrijving) verplaatsen. Mark Haagen is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van het annuleren en/of het verplaatsen van een afspraak en trainingsdatum.

4.7  In het geval de wederpartij afzegt voor een Masterclass, Mentorclass of Seminar 4 dagen tot 48 uur voor aanvang hiervan, dan geldt het volgende: de wederpartij mag op een van de twee daaropvolgende data waarop een soortgelijke Masterclass, Mentorclass of Seminar wordt gegeven, meedoen. In het geval er geen soortgelijke Masterclass, Mentorclass of Seminar meer gegeven wordt en de wederpartij dus niet meer op een volgende datum kan meedoen, dan proberen partijen een andere passende oplossing te vinden. De wederpartij maakt geen aanspraak op restitutie, ook niet als er geen andere passende oplossing wordt overeengekomen.

4.8  In het geval de wederpartij afzegt voor een Masterclass, Mentorclass of Seminar minder dan 48 uur voor aanvang hiervan, dan heeft de wederpartij geen recht op deelname op een andere datum. De wederpartij maakt geen aanspraak op restitutie.

4.9  Afzeggen voor een Masterclass, Traject, Mentorclass of Seminar kan enkel per e- mail naar het volgende e-mailadres: info@markhaagen.nl.

4.10 Als de wederpartij zich reeds heeft ingeschreven voor een dienst of product en hiervoor een speciale aanbieding heeft gebruikt, is bij annulering geen restitutie mogelijk. Wanneer de wederpartij opnieuw van de dienst of het product gebruik wenst te maken, gelden de dan gehanteerde tarieven voor de desbetreffende diensten & producten.

4.11 Mark Haagen is te allen tijde gerechtigd, zonder daarmee in gebreke te komen en zonder schadeplichtig te worden, de overeenkomst tussentijds op te zeggen.

4.12 De wederpartij begrijpt dat tussentijds afmelden niet leidt tot teruggave van de betaling.

Artikel 5. Welzijn 

5.1  De wederpartij verklaart zichzelf voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de aard en inhoud van de desbetreffende diensten & producten van Mark Haagen.

5.2  Indien de wederpartij twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst en/of product, uit oogpunt van zijn/haar welzijn, is het oordeel van Mark Haagen doorslaggevend.

5.3  De wederpartij is zelf volledig verantwoordelijk voor het geestelijke en lichamelijke welbevinden tijdens en na het gebruik van de diensten & producten van Mark Haagen  Mark Haagen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het correct dan wel incorrect toepassen van alle aan Mark Haagen gerelateerde diensten en producten.

Artikel 6. Audio en Video opnamen

Het is de wederpartij niet toegestaan te filmen, video of audio op te nemen, gedurende de behandeling, opleidingen, trainingen, masterclasses of cursussen. Een wederpartij die deze voorwaarden overtreedt dient het materiaal en de daarvan gemaakte kopieën te wissen, verder gebruik van het opname apparaat te staken (zoals bijvoorbeeld een mobiele telefoon of een opname-pen) en gestaakt te houden. Desbetreffende wederpartijen kunnen uitgesloten worden van verdere deelname aan een Mark Haagen gerelateerde dienst en/of product zonder enige recht op restitutie van het deelnamegeld.

Artikel 7. Privacy 

7. Mark Haagen gaat zorgvuldig om met uw persoons- en bedrijfsgegevens en met privacygevoelig materiaal.

7.2 Mark Haagen verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt, dan voor het uitvoeren van de afgesproken overeenkomst. Mark Haagen verkoopt de persoons- en bedrijfsgegevens niet en deze worden ook niet aan derden voor commerciële doeleinden ter inzage gegeven.

7.3 Derden, zoals een virtueel assistent, hebben enkel inzage in de persoons- en bedrijfsgegevens op grond van een verwerkersovereenkomst waarin een geheimhoudingsverklaring is opgenomen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

8.1  De aansprakelijkheid van Mark Haagen is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen bedrag uitbetaalt, is de aansprakelijkheid van Mark Haagen beperkt tot een bedrag van € 1.000,- in het desbetreffende geval.

8.2  Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Mark Haagen voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mark Haagen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

8.3  Mark Haagen is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat zij (mede) is uitgegaan van, door of vanwege de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.4  Mark Haagen is niet aansprakelijk voor schade als het gevolg van door Mark Haagen ingeschakelde derden, ongeacht of deze derden op advies of met toestemming van de wederpartij zijn ingeschakeld.

8.5  Mark Haagen is niet aansprakelijk voor schade, bestaande uit stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van wederpartij, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Mark Haagen.

8.6  De wederpartij vrijwaart Mark Haagen tegen en stelt Mark Haagen schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

Artikel 9. Overige bepalingen 

9.1  Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien bij de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats en/of zetel heeft.

9.2  De door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden worden door Mark Haagen uitdrukkelijk niet van toepassing verklaard.